Forsiden

Årsmøte 14. mars 2017

Foreningen avholdt sitt årsmøte 14. mars 2017 i Derbystuen. Referatet er som følger:

Styreleder Njål Hallre ønsket 13 stemmeberettigede medlemmer velkommen.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av dirigent: Njål Hallre

3. Valg av referent: Else Nævdal

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Tom Christensen og Tor Petter Mygland

5. Gjennomgang av årsberetningen 2016: Årsberetningen godkjent.

6. Regnskap 2016: Regnskapet ble godkjent.

7. Budsjettforslag 2017: Budsjettforslag godkjent.

8. Kontingenten for 2018 foreslått uendret: Godkjent.

9. Valg: Følgende forslag til nytt styre ble lagt frem ved valgkomiteens leder
Tor Petter Mygland og valgt ved akklamasjon:

Styreleder: Njål Hallre (valgt for 1 år)
Nestleder: Leif Spørck (ikke på valg)
Styremedlem: Wibecke Jegard (valgt for 2 år)
Styremedlem: Jannicke Eilertsen (ikke på valg)
Styremedlem: Helle Bakken (ikke på valg)
Styremedlem: Else Nævdal (valgt for 2 år)
Varamedlem: Sissel Tangen (valgt for 1 år)
Varamedlem: Johan Camilo Alstad-Øhren (valgt for 1 år) *
* Alstad-Øhren ble godkjent som kandidat til Styret av Årsmøtet, og stilte som kandidat
i stedet for Kaia Sofie Ingolfsland som trakk sitt kandidatur dagen før.

Katrine Rønneberg, Marina Lie og Tor Petter Mygland ble gjenvalgt som valgkomite.

Njål takket Hanne Rådstoga for hennes innsats i ØH sitt styre.

10. Endring av vedtekter: Styrets forslag om å endre ordlyden i vedtektene fra Formann, Viseformann, Suppleant og Generalforsamling til Styreleder, Nestleder, Varamedlem og Årsmøte, ble godkjent.

11. Innkomne forslag: Ingen forslag innkommet innen fristen 10.3.17.

Eventuelt: Følgende tema ble diskutert:
* Eierbonus for norskoppdrettede hester
* Bonus for 4- årige og eldre hester
* Nåværende praksis med Derby-bonus til norskoppdrettede hester
* Tidspunktet for Norsk Åringsauksjon
* Anmeldelsesfristen for Norsk Derby
* Championat for fullblodshester - etterbruk

Njål informerte om ØH sitt forslag til endring av eierskapsbestemmelser for amatør-
trenere. Saken ligger hos reglementskomiteen.

Sesongen 2017 v/Thomas Gjelsås:
Thomas Gjelsås informerte om planene for sesongen 2017. Det er viktig å finne fram til hva som er best for Øvrevoll, for sporten - tenke nytt og skape endring/utvikling.
Vi er en liten organisasjon med behov for nettverk. Sammen blir vi sterke!

Det er enklest å gjøre noe i nærområdet. Det er inngått samarbeid med Budstikka og
Stabæk Fotball. Dette er kulturbærere som har god synlighet i nærområdet og som har gode nettverk. Det vil bli 3 arrangementer på Øvrevoll med Stabæk Fotball,
bl.a. fotballkveld. Det er planlagt 32 løpsdager i 2017, hvorav 5 søndager. 29.juni blir
det Damenes Aften med bl.a. innsamling til Thea Steens minnefond, og en av
løpsdagene blir det Irsk Aften - m.a.o. mye å se fram til!

Det bygges nytt videorom i presserommet, og lydkvaliteten skal bli bedre.
Det prosjekteres ny stall (nær stallen til Are Hyldmo). Niels Petersen skal ha hester der. Petersens gamle stall blir oppgradert og stallen kan bli amatørstall. Når dette arbeidet er ferdig vil det være plass til 250 hester på Øvrevoll. Det vil da bli utarbeidet kontrakter med strengere krav til vedlikehold.

Det er viktig at alle nå jobber sammen og bruker nettverkene godt!

Njål takket Thomas og de frammøtte, og minnet om at ØH sin pin nå gir rett til gratis program!

Protokollen godkjent

__________________ ____________________
Tom Christensen Tor Petter Mygland

--

Er du ikke medlem i Øvrevoll Hesteeierforening?
Meld deg inn nå! Det koster kun kr 500,- pr. år. En sterk Hesteeierforening ivaretar dine interesser på beste måte og er ditt talerør inn mot organisasjonene. Medlemsfordelene ser du ved å klikke Medlemsfordeler.

Velkommen til oss som medlem!

Øvrevoll
Hesteeierforening

Vollsveien 132
Postboks 134
1332 Østerås

Kontakt oss