Det er tid for Årsmøte

Tirsdag 31 mars 2009 klokken 19:00 – Noble Dancer (peisestuen) i Stallkroen på Øvrevoll
Til behandling foreligger følgende saker;
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Gjennomgang av årsberetningen
6. Regnskap 2008 m/revisors bekreftelse
7. Budsjettforslag 2009
8. Kontingenten for 2010
9. Valg. Styreleder Leif Spørck (på valg), Nestleder Marina Lie (ikke på valg), Styremedlem Jon Paulsen (ikke på valg), Styremedlem Siri Auen (ikke på valg) Styremedlem Kristian Gimmingsrud (på valg),
Styremedlem Sissel Tangen (på valg)
Suppleant Reidun Torp (på valg)
Suppleant Anne Grethe Knudsen (på valg)
Valgkomitè (3 medlemmer velges)
10. Eventuelt/Innkomne forslag.
Eventuelle saker under pkt 10 innmeldes skriftlig i henhold til vedtektene og må være styret v/formannen i hende senest 23 mars 2009
Innbetaling av medlemskontingent, NOK 300,- må være gjort i god tid før årsmøtet slik at registrering av betalingen kan foretas. Vi minner om at det kun er medlemmer som har betalt kontingent for 2009 som kan møte og som er stemmeberettiget på årsmøtet.

Jar 4 mars 2009

Med vennlig hilsen
Øvrevoll Hesteeierforening

Leif H. Spørck
Styreleder

Årsberetning 2008 – Øvrevoll Hesteeierforening

Øvrevoll Hesteierforening hadde 127 betalende medlemmer pr. 31. desember 2008. Det er 44 færre enn i 2007. Årsaken til nedgangen er ukjent, men kan skyldes feil ved utsendelse av kontingentgiro som vedlegg på e-post og nedgang i antall aktive hesteeiere

Foreningens styre har i perioden hatt følgende sammensetning;

Leif H Spørck Formann
Marina Lie Viseformann
Jon Paulsen styremedlem
Kristian Gimmingsrud Styremedlem
Sissel Tangen Styremedlem
Siri Auen Styremedlem
Anne Grethe Knudsen Suppleant
Reidun Torp Suppleant

- Det har i perioden siden siste årsmøte vært avholdt 7 styremøter

- Det har vært arrangert "Damenes Dag" i samarbeid med Øvrevoll Galopp og en rekke sponsorer. I den forbindelse arrangerte ØH "Hesteeier for en dag" med flotte premier fra sponsorer og fra ØH
- Det er arrangert et medlemsarrangement i samarbeid med Øvrevoll Trenerforening (Vinterfesten) på Slottet på Stabekk.
- Foreningen har lagt ut tips til samtlige løpsdager på foreningens WEB-site
- Foreningen arrangerte Derbylotteri 2008.
- Foreningen hadde planlagt og utarbeidet et markedsarrangement på AEG sammen med NOARK, men da Norsk Rikstoto trakk seg ut av AEG bare to uker før arrangementet var det dessverre ikke mulig å gjennomføre dette

Styremedlemmene representerer ØH i NJ/ØG`s organer som følger;

Leif Spørck har vært foreningens representant i Norsk Jockeyklubs styre

Jon Paulsen har vært foreningens representanter i Lisenskomiteen

Kristian Gimmingsrud har vært foreningens representant i Løpskomiteen

Leif Spørck har vært foreningens representanter i Hinderkomiteen

Leif Spørck har vært foreningens representant i Banekomiteen, Hestepopulasjonsutvalget og Omstruktureringsutvalget

ØH har avholdt følgende løp i sesongen 2008;

- Hoppeløpet; Vinner ble Angelina eiet av Stall NOR og Lagulise Racing, ridd av Jacob Johansen og trenet av Rune Haugen

- Vandresverdet; Vinner ble Vamos Catalina, eiet av Ingvard Hansen/Hernan Nunez, trenet av Annike Bye Nunez og ridd av Dina Danekilde

- Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie over 5 løp. Cathrine Engebretsen vant serien 6 poeng foran svenske Anna Pilroth.

Årets Tøffing 2008

Flest hester bak seg hadde Glen R Carters Country Player, trenet av Merete McLaughlin. Han fikk utdelt dekken og blomster på Hesteeierforeningens Vinterfest. Tøffing-sjekken på kr 15.000 ble trukket blant de ti fremste på listen, der den som hadde flest hester bak seg hadde 10 lodd, neste hadde 9 lodd osv. Vinner av sjekken ble Stall RH`s Lam of Mull.

Hindersjekken 2008

Konkurransen har gått gjennom hele sesongen og samtlige hester eiet av foreningens medlemmer har sanket lodd i hvert hekkeløp de har deltatt i. Trekningen av hindersjekken på kr 15.000 ble foretatt på Vinterfesten og vinneren ble Sissel Tangens Lost Lady.

Medlemsfest

ble avholdt i samarbeid med Øvrevoll Trenerforening på Slottet på Stabekk 6. februar. Det var ca 77 gjester til bords som hygget seg med koldtbord, prisutdelinger, Øvrevoll Spelemannslag med selskrevne Øvrevollsanger, Black Jack, bar og dans til musikk med DJ. Arrangementet var, som i
2005/6/7/8 subsidiert av ØH (ref beslutning på Årsmøtet 2006/2007) og Øvrevoll Trenerforening. Stor takk til festkomitèen for et godt arbeid som resulterte i en vellykket fest med veldig mye positiv respons i etterkant

OSCAR-Gallaen

Oscar Gallaen er for 2008/9 erstattet med Hestegallaen i fellesskap med Norges Rytterforbund, Det Norske Travselskap og Norsk hestesenter. En slags erstatning skal være et Kick-off-arrangement før sesongstart i regi av NJ. ØH`s rolle i den forbindelse er uavklart.

Derbylotteriet

ØH arrangerte et Derbylotteri på Derbydagen. En akvarell ble innkjøpt fra Berit Neuroth til en hyggelig pris, kr 2.500,- Akvarellen ble loddet ut og lotteriet innbrakte kr. 23.800 netto til foreningen. Gevinsten ble ikke hentet og er senere loddet ut på Vinterfesten. Vinner ble Maria Thorsen. Lotteriet innbrakte ytterligere kr 6.200 til ØH. Beløpet er kreditert ØH i 2009

Hinderkomiteen

Hesteeierforeningen, i samarbeid med Trenerforeningen, tok høsten 2005 et initiativ til å etablere en Hinderkomite med formål å fremme og utvikle hindersporten som en del av galoppsporten i Norge. Hinderkomiteen har videreført arbeidet i 2006, 2007 og 2008 basert bl. annet på at styret i NJ tidligere har gitt uttrykk for at de har sett på hindersporten som en sentral og viktig del av norsk galoppsport og at det er viktig at den delen av sporten ikke nedlegges. Dette har imidlertid forandret seg og Hinderkomiteen har i den forbindelse arbeidet for en revitalisering av hindersporten i samarbeid med Skandinavisk Hindersport (SHS). Sentrale oppgaver har bl. annet vært;

-tilrettelegging av treningsfasiliteter for hindertrening på anlegget
-tilpasning av treningstider for hindertrening, slik at de tilgjengelige resursser på rytterfronten i Norge og Sverige samt eventuelle tilreisende ryttere fra England/Irland) kan benyttes på best mulig måte
-koordinering av hinderløpene i Norge og Sverige for å unngå løpskollisjoner i størst mulig grad,
-samarbeid i forbindelse med rekrutteringsløpene som f.eks med noviseserien
-bedret premienivå i hinderløpene
-rekruttering av hester og ryttere til hindersporten
-"prøveløp" for nye og uerfarne hinderhester
-vurdering av et hinderprofilert sponsormarked med tanke på direkte premietilskudd i hinderløpene
-prosjekt for import av irske hinderhester som tilskudd til den norske hinderstammen

ØH-tips

ØH v/Morten Friis har lagt ut tips til samtlige løpsdager på foreningens WEB-site. På sidenes besøkstall og andre tilbakemeldinger synes dette fortsatt å være et populært tiltak. ØH ble nr 5 i "Årets avistipper" konkurranse for sesongen 2008.

Medlemskontingenten

for 2009 ble av Årsmøtet i 2008 fastsatt til kr 300,-

Regnskapet for 2008

Viser et overskudd på kr 7.981
Egenkapitalen er kr 266.740
Foreningens likviditet er god

Øvrevoll den 4. mars 2009.

Leif H. Spørck Marina Lie Jon Paulsen
(sign) (sign) (sign)

Kristian Gimmingsrud Sissel Tangen Siri Auen
(sign) (sign) (sign)


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER