Referat årsmøte 13. mars 2013

Foreningen avholdt sitt årsmøte 13. mars 2012 på Newmarked Lounge. Referatet er som følger: Styreleder Sissel Tangen ønsket 13 stemmeberettigede medlemmer velkommen, 28 medlemmer ved fullmakt, 41 totalt. I tillegg var Harald Ruud tilstede.

Saksliste:
1) Godkjenning av dagsorden og innkalling:
Kommentar til innkalling fra Jan Nordbye: Det burde stått på innkallingen at ett nytt styremedlem skulle velges i tillegg til de som var på valg. Nordbye mente også at det er for tidlig å ha årsmøte 13. mars da vedtektene sier «mot utgangen av mars». I tillegg mener han at årsmøtet ikke bør være på samme dag som Trenerforeningens årsmøte. Styret tok kommentarene til etterretning.
Innkalling godkjent
2) Valg av dirigent: Njål Hallre.
3) Valg av referent: Katrine Rønneberg.
4) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Leif Spørck og Jan-Erik Brendsrud.
5) Gjennomgang av årsberetningen 2012: Styreleder gikk gjennom årsberetningen. Kommentar fra Nordbye til årsberetningen: Styret skulle i løpet av året komme med et forslag i forhold til debutantstøtte og hindersjekken. Nordbye spør også hva har styret gjort i forbindelse med fredagsløp? Styret har ikke vedtatt noen endring i debutantstøtten og hindersjekkene. Argumentene mot fredagsløp har vært oppe i styret i Norsk Jockeyklub, men blir nedstemt.
Årsberetning godkjent.
6) Regnskap 2012: Enstemmig godkjent.
7) Budsjett 2013: Budsjettet godkjent.
8) Medlemskontingent 2014: Styret forslår å øke medlemskontingenten til kr 500 som ble vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak: Kontingenten blir økt til kr 500,- for 2014.
9) Valg: Styreleder og én suppleant var på valg, i tillegg skulle ett styremedlem velges.
Sissel Tangen ble enstemmig gjenvalgt som styreleder.
Brian O’Sullivan enstemmig valgt inn som styremedlem.
Kjetil Kjær enstemmig valgt inn som suppleant.
Valg av valgkomite ble glemt bort på årsmøtet. Valgkomiteen fra 2012 var villig til gjenvalg og ble gjenvalg per epost blant de oppmøtte fra årsmøtet uten innsigelser.
10) Medlem Harald Ruud: Styreleder leste opp redegjørelsen for suspenderingen av Ruud. Ruud fikk anledning til å forsvare seg og komme med sine synspunkter. Ruud redegjorde for sine brev og handlinger. Ruud ønsker at veterinær Werner Giesen ikke brukes av trenere på Øvrevoll da han mener han bruker ulovlige metoder/medikamenter. Ruud avslutter med å si at det ikke er grunnlag for eksklusjon og ønsker at ØH legger saken død. Generalforsamlingen kom med sine synspunkter. I hovedsak ble det sagt at det er mangel på bevis og at Ruuds opptreden ansees å være uverdig og kan skade foreningens anseelse.
Resultat av avstemming ble som følger:
11 av de fremmøtte med 28 fullmakter stemmer for at Ruud skal ekskluderes.
2 av de fremmøtte stemmer mot at Ruud skal ekskluderes.
Vedtak: Ruud ekskluderes fra Øvrevoll Hesteeierforening med 39 stemmer for, 2 mot.
11) Trekning Hindersjekker/Årets Tøffing: Trekning av 2 Tøffing-sjekker og 3 Hindersjekker ble foretatt. Resultatet ble som følger:
Årets Tøffing:
Mohikan v/ Stall Fellow mottar 1 sjekk a kr 5000
Surfer v/Kjell Erik Swartling mottar 1 sjekk a kr 5000
Hindersjekker:
King’s Dancer v/ Stall NOK mottar 1 sjekk a kr 5000
Monfalcone v/HB Brunla Racing mottar 1 sjekk a kr 5000
Favoritten v/ Stall Soltun mottar 1 sjekk a kr 5000

Møtet hevet kl. 21.00


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER