Årsmøtet 2008;
Leif Spørck gjenvalgt

Det ble et rolig årsmøte i Øvrevoll Hesteeierforening mandag 31 mars. Størst spenning knyttet det seg til valgene, men da Leif Spørck meddelte at han tok gjenvalg for en ny periode ble det hele enkelt. Regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent og Årsmøtet ga styret fullmakt til å benytte inntil kr 100.000 av foreningens midler i 2008 til fremmende tiltak for norsk galoppsport. Styret er i den forbindelse takknemlig for innspill fra medlemmer og lesere slik at midlene kan forvaltes på beste mulige måte. Innspill sendes Formannen på leif@vimmel.no innen utløpet av april
Styret benytter også anledningen til å minne om innbetaling av kontingenten for 2008. Giro med betalingsopplysninger var vedlagt innkallingen til Årsmøtet. Betalingsopplysninger finnes også under fliken "Bli medlem" til venstre i menyvalget.
Referatet fra Årsmøtet følger nedenfor;

Øvrevoll Hesteeierforening Årsmøte mandag 31.mars kl 19 på Stallkroa, Øvrevoll

Foreningens formann Leif Spørck ønsket 23 stemmeberettigede medlemmer velkommen.

S A K S L I S T E

1) Godkjenning av dagsorden og innkalling – enstemmig bifalt.

2) Valg av dirigent – Leif Spørck.

3) Valg av referent –. Kristian Gimmingsrud

4) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen – Pål Nordbye og Jan Nordbye.

5) Gjennomgang av årsberetning – ble lest av Leif Spørck med utfyllende kommentarer. Beretningen ble enstemmig godkjent.

6) Regnskap 2007 /revisors bekreftelse – enstemmig godkjent – årsoverskudd kr 23.640,- som tilføres foreningens egenkapital

7) Budsjettforslag 2008. Ved gjennomgangen av budsjettet for 2008 uttalte styreleder et ønske om at det ble bevilget inntil kr. 100 000 som kunne disponeres av styret til tiltak for å fremme interessen, sporten og muligheten for å øke bestanden av hesteeiere. Det kom for øvrig følgende forslag; Bjørn Håberg mente man kunne sette renteinntektene noe høyere og det ble oppjustert til kr. 8000. Knut Rimstad foreslo å bevilge reisegodtgjørelse til medlemmer som kom langveis fra for å øke oppslutningen på årsmøtet. Jan Nordbye ønsket man skulle se på nye grupper for rekruttering som for eksempel innvandrere. Anne Grethe knudsen mente man burde vurdere fri entre også på derbydagen. Tor Petter Mygland henviste til Danmark hvor faktisk antall tilskuere hadde tatt seg opp når de innførte betaling på alle løpsdager. Pål Nordbye etterlyste en planlagt dugnad og styreleder orienterte om at en slik dugnad vil bli gjennomført våren 2008 men det ligger i administrasjonen på Øvrevoll sine hender. Bjørn Håberg orienterte om at det er avsatt 10 mill. fra norsk Rikstoto til landets totalisatorbaner for opprustning av anleggene. Kristian Gimmingsrud ønsket å se på mulighetene til å invitere landets pokerklubber til 26 juni da det vil være en løpsdag i damenes tegn. Pokerspillere vil være en gruppe som vil kunne øke omsetningen vesentlig og som også kan være aktuelle som nye hesteeiere. Pål Nordbye ønsket at det skulle drives markedsføring av sport og spill mot de som tidligere var kunder i automatmarkedet. Bjørn Håberg tok så til ordet for at det ville være fornuftig å godkjenne forslaget om at styret kunne disponere inntil kr. 100 000 ekstra i forhold til foreslåtte budsjett. Håberg oppfordret om at en slik fullmakt ble gitt til styret og forslaget ble enstemmig godkjent.

8) Kontingenten for 2008 foreslått uforandret, 300 kroner. Etter et par innspill ble det enstemmig godkjent.

9) Valg. Valgkommiteens forslag: Leif Spørck styreleder, Marina Lie nestleder,
Styremedlemmer: Kristian Gimmingsrud (ikke på valg), Sissel Tangen (ikke på valg), Siri Auen (tidl. suppleant), Jon Paulsen (tidligere suppleant). Nye suppleanter: Anne Grethe Knudsen og Reidun Torp.
Det var ingen andre kandidater og valgkommiteens forslag ble enstemmig godkjent.
Tom Kjeset gikk ut av styret grunnet varig utenlandsopphold.
Valgkomité: Tor Petter Mygland, og Ingvar Svennebye fortsetter i jobben mens ny tredje person ble Jan Nordbye valgt.
Revisor: Byrgin Revisjon har fram til i år hatt revisjonen. Kort før årets frist trakk Byrgin seg uten grunn og forvarsel. Jon Prydz Mathiesens Regnskapsbyrå ble derfor engasjert for å revidere regnskapet for 2007. Mathiesen ble enstemmig valgt også for 2008.
Formann Leif Spørck takket for tilliten, valgkomiteen for et godt arbeide og håpet på at den fine og gode samarbeidsånden i styret, og i forhold til aktørene på Øvrevoll, vil fortsette.

10) Eventuelt/Innkomne forslag (ingen).
Rimstad avsluttet med en hyggelig historie om jenter som hadde fått ri på Øvrevoll i påskeferien og roste også styret for dets arbeid og i særdeleshet styreleder Leif Spørck
som alle er svært glade for stilte til gjenvalg.

Møtet hevet ca 20.45

________________

Kristian Gimmingsrud
ref.

Protokollen godkjent

________________ _______________
Jan Nordbye Pål Nordbye


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER