Vedtekter

§ 1 Verneting
Foreningens sete (verneting) er i Oslo.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
a) Fremme av galoppsporten og målbevisst arbeide for avl av fullblodshester.
b) Varetakelse av medlemmenes sportslige og økonomiske interesser.

§ 3 Medlemmer
Foreningens medlemmer kan være:
a) Eier eller medeier av en galopphest.
b) Eier av avlsdyr eller føll som må antas skikket i overensstemmelse med § 2a.
c) Interesserte som styret godtar.

§ 4 Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort seg særlig fortjent innen foreningen. Avgjørelsen treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.
Foreningens hederstegn kan tildeles fortjente medlemmer ved enstemmig styrevedtak.

§ 5 Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 6 Kompetanse
Foreningens anliggender varetas av:
a) Årsmøtet
b) Styret

§ 7 Årsmøtet
Det holdes årlig innen utgangen av mars måned. Innkallingen skjer skriftlig med 14 dagers varsel. Samtidig medsendes årsberetning og regnskap.

Til behandling fremlegges:
1. Årsberetning og regnskap.
2. Valg.
a) Leder.
b) Nestleder.
c) 3 eller 4 styremedlemmer.
d) 2 varamedlemmer.
e) Valgkomité på 3 medlemmer.
f) Kun medlemmer som har betalt sin kontingent for inneværende år er stemmeberettiget.

Leder og varamedlemmer velges hver for ett år. Nestleder og tre styremedlemmer velges for 2 år slik at vekselsvis nestleder og ett eller to av styremedlemmene trer ut hvert år.

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. I tilfelle stemmelikhet gjør leders stemme utslag.

Forslag som ønskes behandlet, må være innsendt styret senest 1 uke før årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 30 % av medlemmene forlanger det. Innkallelse som årsmøtet har bestemt. På denne kan bare behandles de saker som har foranlediget denne sammenkallelse. Innkallingen skjer med minimum 8 dagers varsel.

§ 9 Styret
Styret består av:
Leder
Nestleder
3 eller 4 styremedlemmer
2 Varamedlemmer

Lisensierte profesjonelle utøvere av galoppsporten kan ikke innvelges i styret.

§ 10 Styrets kompetanse
Styret ivaretar foreningens anliggender innad og utad og besørger alle løpende forretninger overensstemmende med årsmøtets beslutninger. Styret velger representant med varamann til styret i Norsk Jockeyklub blant medlemmene av styret.

Foreningen forpliktes ved underskrift av 2 av styremedlemmene i fellesskap.

§ 11 Medlemsmøte
Det holdes så ofte som styret eller årsmøtet bestemmer. Innkallelse bilagt saksliste skjer skriftlig til medlemmene. Saker som ønskes behandlet må sendes så tidlig at det kan oppføres på innkallelsen.

§ 12 Eksklusjon av medlemmer
Medlemmer som viser en uverdig opptreden i eller utenfor foreningen, opptreden som kan skade foreningens anseelse, kan suspenderes av styret med øyeblikkelig virkning. Suspensjon må behandles på første ordinære årsmøte hvor vedkommende har anledning til å forsvare sin sak. Årsmøtet skal ta standpunkt til om den suspenderte skal ekskluderes eller ikke.

§ 13 Foreningens oppløsning
Dette kan bare skje på ordinært årsmøte med 4/5 flertall av foreningens medlemmer, eller på et derpå følgende ekstraordinært årsmøte med 4/5 flertall blant møtende medlemmer.

Ved en eventuell oppløsning skal foreningens eiendeler gå til ett eller annet formål til galoppens fremme som årsmøtet måtte bestemme.

(Siste endring mars 2017)


HOLD DEG OPPDATERT-FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER